Klauzula Informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119. str. 1 – RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Uni-Truck Sp. z o.o., Aleja Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra, NIP: 9291234953, zarejestrowana pod nr KRS 0000022334, e-mail: kontakt@asmotors.pl.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

W sytuacji jakichkolwiek pytań odnoście niniejszego dokumentu lub realizacji swoich praw prosimy o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc list na adres Uni-Truck Sp. z o.o., ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa, lub na adres e-mail  kontakt@asmotors.pl.

W celu ułatwienia nawiązania z nami kontaktu w przedmiocie danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Panią Olgę Skotnicką, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail rodo@uni-truck.eu.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zadane pytania, przygotowania oferty, zlecenie naprawy, kupno samochodu, części, etc., umówienia wizyty w serwisie, przypomnienia o badaniu technicznym, zgłoszenia szkody, umowy gwarancji samochodu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania odpowiedzi na zapytania, oferty,  realizacji usługi, czas konieczny do umówienia wizyty, etc.  oraz przez czas niezbędny po zakończeniu realizacji w/w czynności. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji w/w czynności;
 2. wypełnienie obowiązku monitorowania, konserwacji produktu oraz bezpieczeństwa  w ruchu drogowym (np. przez wezwanie oraz bezpłatny serwis), jak również w celu rozwoju i ulepszenie produktu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu producenta oraz użytkownika samochodu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
 3. działań analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ustalenie preferencji Klientów przez czas badania preferencji klientów, chyba że wcześniej skorzystacie Państwo ze swoich praw.
 4. ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony przysługujących nam wobec Państwa roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest nasze prawo w zakresie roszczeń i obrona naszych interesów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń wskazany w przepisach prawa. 
 5. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywoławczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej, do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub dopóki nie wniesiesz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administrator może także prowadzić podczas realizacji umów pomiędzy nami zawartych, wtedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do zakończenia trwania pomiędzy nami umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne  w celu świadczenia usług z zakresu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;
 6. wypełnienia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu reklamacyjnego. 
 7. naszego kontaktu z przedstawicielami Państwa firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, którym jest konieczność nawiązywania pomiędzy nami relacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania pomiędzy nami umowy lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli zajdą warunki wskazane w art. 21 ust. 1 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji w/w czynności;
 8. wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego wskazany w przepisach prawa. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji naszego obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 9. Przesyłania i przekazywania informacji handlowych na postawie wcześniej wyrażonej zgody art. 6 lit. a RODO. Dane przechowujemy do czasu cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody

ODBIORCY DANYCH

Starannie dbamy o Państwa dane osobowe. Współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami biznesowymi. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, jako europejski przedstawiciel producenta, www.kia.eu;
 2. KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producent, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;
 3. Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące samochód; 
 4. Dostawcy usług, którzy pracują na nasze zlecenie oraz przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu – kiedy jest to niezbędne do świadczenia Państwu produktów lub usług – firmom kurierskim, podmiotom zajmującym się ubezpieczeniami i finansowaniem nabycia samochodów, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi marketingowe, call center, firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT;
 5. Doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy, organy państwowe oraz sądy.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że :

Dla celów realizacji umowy oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń; 

Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu otrzymania sprzeciwu lub cofnięcia zgody (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych dla tego celu); oraz

W zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest  wymagane przez prawo bądź do spełnienia obowiązku obserwacji i konserwacji produktu oraz dla bezpieczeństwa  w ruchu drogowym jak również, aby ulepszyć produkt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie wynikającym z takich przepisów, macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, sprzeciwu. 

        PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZTEWARZANE

 1. Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. 
 2. Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do otrzymania sprostowania przez nas swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach.
 5. Prawo do przeniesienia danych: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych które Państwa dotyczą w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.
 6. Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Co więcej, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą dla celu takiego marketingu, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku, Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane przez nas dla takich celów. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane nieprawidłowo mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (Warszawa, ul. Stawki 2) ale zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.