Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dziękujemy, że nas odwiedzasz.

Przykładamy szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa danych w tym danych osobowych. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Stale ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technicznym, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych. Dbamy o poufność, integralność i dostępność danych osobowych. Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zarówno użytkowników naszej witryny, jak również innych podmiotów danych, tak by zawsze każdy zainteresowany mógł w przystępny sposób uzyskać niezbędne i wymagane prawem informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych.

 1. Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest UNI-TRUCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022334, NIP: 9291234953, REGON: 970553417.

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych. Inspektor dostępny jest pod adresem mailowym: daneosobowe@uni-truck.eu.

 

 1. Źródła danych

 

Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, dane są automatycznie rejestrowane. Zbieramy i wykorzystujemy tylko niezbędne dane, aby zapewnić Ci dostęp do strony internetowej. Wymagane technicznie dane, które są przesyłane do naszego serwera internetowego przez przeglądarkę, obejmują na przykład: typ/wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, odwiedzane strony, adres IP oraz datę i godzinę zapytania ze strony.

Potrzebujemy tych danych, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej i sprawić, by Twoja wizyta na tej stronie była jak najbardziej przyjemna. Zastrzegamy sobie prawo do analizy zarejestrowanych danych ze względów bezpieczeństwa. Nie tworzymy Twoich indywidualnych profili, które zbierają informacje o Twoich spersonalizowanych zachowaniach związanych z użytkowaniem strony.

Zbieramy również informacje i dane osobowe pochodzące od Naszych Partnerów. Nasi Partnerzy mogą przekazywać nam Twoje Dane Osobowe, jeśli uzyskali Twoją zgodę lub legitymują przekazanie inną podstawą prawną

 

 1. Kategorie danych, cele przetwarzania wraz z podstawą prawną, czas przechowywania

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienci

Lp. Cel Podstawa prawna Czas przetwarzania
1 Udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach dbałości o wysoki poziom obsługi klienta co stanowi prawnie uzasadniony cel Administratora. Przez okres 3 lat od momentu złożenia oferty.
2 Zawarcie i wykonanie

Umowy w tym umowy sprzedaży w sklepie internetowym.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do jej wykonania. Do momentu

rozwiązania/wygaśnięcia

umowy z zachowaniem

terminów ewentualnych

roszczeń (3 lata od daty

zakończenia współpracy).

3 Obsługa zapytań

potencjalnych Klientów i

Klientów w tym reklamacji/

Skarg.

W tym z wykorzystaniem formularzy kontaktowych oraz usługi czatu.

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionych

celów Administratora polegających na

dbaniu o jakość świadczonych usług i

wizerunek przedsiębiorcy (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Do momentu

rozwiązania/wygaśnięcia

umowy z zachowaniem

terminów ewentualnych

roszczeń (3 lata od daty

zakończenia współpracy).

4 Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników. Przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
5 Marketing bezpośredni produktów i usług własnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Do momentu cofnięcia zgody.
6 Marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów z grupy spółek powiązanych z Administratorem oraz Partnerów biznesowych Administratora. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Do momentu cofnięcia zgody.
7 Udostępnieniu danych osobowych Partnerom Administratora. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Do momentu cofnięcia zgody.
8 Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest pozyskiwanie informacji na temat obszarów doskonalenia obsługi klienta. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9 Dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe). Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO – jeśli serwis stanowi część realizacji umowy,

Na podstawie art. 6 ust, 1 lit. f) RODO co oznacza prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie narzędzi usprawniających obsługę i komunikację z klientem.

Do momentu zakończenia umowy;

 

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją podmiotu danych.

10 Audytowanie i raportowanie wewnętrzne oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Dealera oraz dokonywania rozliczeń finansowych. Na podstawie art. 6 ust, 1 lit. f) RODO co oznacza prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie profesjonalnych usług oraz adekwatnych cen. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją podmiotu danych.
11 Wykorzystanie informacji o lokalizacji w przypadku wypadku komunikacyjnego w tym wezwania SOS jako Ochrona żywotnych interesów osoby. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. d) RODO. Przez moment świadczenia usługi pomocy a następnie przez okres trwania naprawy w serwisie.

 

Potencjalni klienci

 

Lp. Cel Podstawa prawna Czas przetwarzania
1 Nawiązanie kontaktów

handlowych – sprzedaż.

Przetwarzanie odbywa się na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

przetwarzanie jest niezbędne do

realizacji prawnie uzasadnionych

interesów Administratora

polegających na dążeniu do

sprzedaży usług.

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją podmiotu danych.
2 Udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe i inne zapytania,

w tym z wykorzystaniem formularzy kontaktowych oraz usługi czatu.

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionych

celów Administratora polegających na

dbaniu o jakość świadczonych usług i

wizerunek przedsiębiorcy (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Przez okres 3 lat od ostatniej komunikacji.
3 Przekazywanie komunikacji marketingowo handlowej/ ofert handlowych drogą mailową i telefoniczną. Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Do momentu wycofania zgody.
4 Badanie jakości obsługi klienta. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5 Realizacja celów analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapewnienie jakości produktów i usług. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6 Dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe). Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest usprawnienie metod komunikacji z Administratorem. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7 Realizacja celów dowodowych, archiwalnych. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

 

Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów

 

Lp. Cel Podstawa prawna Czas przetwarzania
1 Bieżąca obsługa zawartej umowy. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do celów polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
2 Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa). Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.
3 Ustalanie i dochodzenie roszczeń i odszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (3 lat od zakończenia współpracy).

 

Osoby składające zapytanie przez formularz kontaktowy, składające żądania w zakresie ochrony danych osobowych

 

Lp. Cel Podstawa prawna Czas przetwarzania
1 Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów Administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbaniu o jakość́ współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń (3 lata od daty zakończenia kontaktu).
2 Dochodzenie roszczeń́ i ochrona przed roszczeniami. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przez 3 lata liczone od dnia zakończenia kontaktu.

 

W niektórych przypadkach możemy również przetwarzać twoje dane osobowe w celach, które nie zostały wymienione w niniejszej informacji o prywatności. W takim przypadku o celach i sposobach przetwarzania poinformujemy Cię w ramach odrębnych klauzul informacyjnych.

Masz prawo nie przekazywać nam swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach (np. w celu zawarcia z nami umowy, zakupu naszych usług lub towarów, odwiedzenia naszej siedziby) możemy jednak wymagać od ciebie określonych danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, aby móc przetworzyć twoje zapytanie. Korzystanie z naszych stron internetowych nie jest możliwe bez otrzymania przez nas określonych danych technicznych.

 

 1. Odbiorcy danych

 

W niektórych przypadkach możemy ujawnić twoje dane osobowe osobom trzecim. Będzie się to odbywać wyłącznie w związku z celami przetwarzania określonymi powyżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do możliwych odbiorców twoich danych osobowych należą następujące firmy, instytucje lub osoby:

 

 1. Spółki z grupy Uni – Truck – możemy przekazywać Twoje dane osobowe spółkom, które są członkami grupy Uni- Truck dla naszych wewnętrznych celów administracyjnych lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą.
 2. W niektórych przypadkach ujawnienie może być również oparte na Twojej zgodzie – na przykład tej, której udzielasz w formularzach a dotyczy ona możliwości przekazywania komunikatów marketingowych i handlowych również przez naszych partnerów (CA Poland S.A., Iveco Poland Sp. z o.o., Piaggio & C. S.p.A. oraz AS Motors Classic sp. z o.o., Moto-Partner sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Motor-Pol sp. z o.o.)
 3. Dostawcy usług IT, logistycznych, finansowych, zarządzania, consultingowych, prawnych, serwisowych, marketingowych;
 4. Organy ścigania, sądy – kiedy mamy taki obowiązek bądź korzystamy ze swoich praw związanych z obroną roszczeń.

 

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska, operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych. Niezależni administratorzy zobowiązani są poinformować Cię o m. in. zasadach przetwarzania danych i Twoich prawach – realizując własne obowiązki informacyjne wobec Ciebie.

 

 1. Przysługujące prawa

 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO).
 6. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Art. 21 RODO).

W celu zgłoszenia żądania w ramach realizacji przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@uni-truck.eu lub listownie pod adresem wskazanym w pkt. 1.

Masz również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uważasz, że w sposób nieprawidłowy bądź niezgodny z przepisami przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

 1. Profilowanie

 

Twoje dane osobowe mogą by profilowane, jednak na postawie profilowania nie będą wobec Ciebie podejmowane decyzje automatyczne niosące skutki prawne. Profilowanie wykorzystujemy do jak najlepszego dopasowania przekazywanych Tobie informacji w tym ofert.

 1. Portale społecznościowe

Administrator prowadzi profil w serwisie Facebook w celu kontaktowania się z użytkownikami oraz przedstawiania na tym portalu przygotowanych przez Administratora  treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Ci w ich ramach uprawnień.

 1. Przekazywanie danych poza EOG

 

Możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Transfer ten odbywa się do Państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji lub w przypadku braku takiej decyzji zabezpieczony jest poprzez umowy zawarte za pomocą standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Kopię zabezpieczeń transferu danych mogą Państwo otrzymać kontaktując się z Administratorem.